Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Thomas Daniel s.r.o., IČ:27380319, so sídlom Štěpánská 61, Praha 1

1. Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež VOP) platia pre nákup v internetovom obchode www.kosmetikomat.cz, ktorý je prevádzkovaný Thomas Daniel s.r.o., IČ:27380319, so sídlom Štěpánská 61, Praha 1, zapís. v OR vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 109680. Tieto VOP upravujú vzťahy mezi Kupujúcim a Predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi Thomas Daniel s.r.o., IČ:27380319, so sídlom Štěpánská 61, Praha 1, zapís. v OR vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 109680 (ďalej len „Predávajúci“) a jej obchodnými partnermi (ďalej len „Kupujúci“).

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

2. Definícia

2.1. Predávajúci

Predávajúcim je (spoločnosť) Thomas Daniel s.r.o., IČ:27380319, so sídlom Štěpánská 61, Praha 1, zapís. v OR vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 109680.

2.2. Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri zahájení obchodných vzťahov odovzdáva Predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy Predávajúceho so Spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník a zák. č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, oba v platnom znení, ako i predpismi súvisiacimi.
Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti),
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri),
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa zvláštnych predpisov (sem patria napr. slobodné povolania ako advokácia apod.),
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa zvláštneho predpisu.

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani Zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v platnom znení, ako i predpismi súvisiacimi.

Individuálna Zmluva Predávajúceho s Kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.

2.3. Spotrebiteľská Zmluva

Zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. Predávajúci.

3. Spracúvanie osobných údajov

Akékoľvek zaobchádzanie s osobnými údajmi Kupujúcich sa riadi zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území ČR. Kupujúci svojím slobodným rozhodnutím (stlačením tlačidla Pridať do košíka) dáva najavo, že si je vedomý všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti prevádzkovateľa tohto eshopu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, máte právo na prístup k údajom a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanovenom zákonom. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať. Osobné údaje budú plne zabezpečené proti zneužitiu. Údaje budú uchovávané a nebudú zdieľané s aplikáciami tretích osôb.

Prevádzkovateľ tohto eshopu je správcom a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného zákona. Tieto stránky obsahujú platné identifikačné údaje prevádzkovateľa eshopu a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk s Kupujúcimi. Spoločnosť Thomas Daniel s.r.o. je evidovaná v Registre správcov Úradu pre ochranu osobných údajov pod registračným číslom 00075990 s dátumom registrácie 1.11.2017.

Poskytnuté osobné údaje je Predávajúci/Prevádzkovateľ oprávnený využiť nad rámec spracovania nutného pre uzavretie a plnenie Zmluvy len za podmienok uvedených nižšie.

Kupujúci poskytnutím uvedených osobných údajov a odkliknutím potvrdzujúcej ikony dobrovoľne súhlasí s tým, aby údaje poskytnuté v rozsahu, ktoré v konkrétnom prípade vyplnil či ktoré boli o ňom získané na základe uzavretej kúpnej Zmluvy či v rámci prehliadania internetových stránok prevádzkovateľa, boli spracované Prevádzkovateľom a Predávajúcim, ktorých údaje sú uvedené v Preambule týchto podmienok, ako správcom za účelom ponúkania služieb a produktov správcu, zasielania informácií o činnosti správcu, a to i elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing) podľa zákona č. 480/2004 Zb., na dobu do odvolania tohto súhlasu (napr. zaslaním ľubovoľnej správy na email: info@kosmetikomat.cz). Spracovaním vyššie uvedených osobných údajov môže správca poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.

Správca týmto informuje subjekt údajov a poskytuje mu výslovné poučenie o právach vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, t. j. najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov správcovi je dobrovoľné, že subjekt údajov má právo k ich prístupu, má právo vyššie uvedený súhlas kedykoľvek písomne odvolať na adrese správcu a ďalej má právo v prípade porušenia svojich práv obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov a požadovať zodpovedajúcu nápravu, ktorou je napr. zdržanie se takého jednania správcom, odstránenie vzniknutého stavu, poskytnutie ospravedlnenia, vykonanie opravy či doplnenie, zablokovanie, likvidácia osobných údajov, zaplatenie peňažitej náhrady, ako i využitie ďalších práv vyplývajúcich z § 11 a 21 tohto zákona. Ak si Kupujúci praje opraviť osobné údaje, ktoré o ňom Prevádzkovateľ alebo Predávajúci spracováva, môže ho o to požiadať na emailovej adrese info@kosmetikomat.cz alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese Prevádzkovateľa alebo Predávajúceho.

4. Objednávka a uzavretie Zmluvy

Objednávku je Kupujúci oprávnený zaslať Predávajúcemu iba cez objednávkový systém eshopu.
Návrhom k uzavretiu kúpnej Zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na stránky, kúpna Zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky Predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci neodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik Zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniklú Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Tieto VOP sú vyhotovené v českom jazyku, pričom kúpnu zmluvu je možné uzavrieť tiež iba v jazyku českom. Spotrebiteľ, ktorý má trvalé bydlisko v členskom štáte Európskej únie mimo územia Českej republiky, príp. ktorý je občanom členského štátu Európskej únie mimo územia Českej republiky, potvrdením objednávky súhlasí s uzavretím kúpnej zmluvy v českom jazyku. Po uzavretí kúpnej zmluvy nie je možné zisťovať, či pri spracovaní dát pred podaním objednávky vznikli chyby, prípadne tieto chyby opravovať. Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná a je po vyžiadaní Kupujúcemu prístupná v lehote 2 rokov odo dňa jej podpisu.

5. Cena a platba

Ponuka s cenami uvádzanými na eshope predajcu sú zmluvné, konečné, vždy aktuálne a platné, a to v dobe, kedy sú takto Predávajúcim v internetovom obchode ponúkané. Náklady na dopravu sú uvedené v časti „Dodacia lehota a podmienky dodania“. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku nesie Kupujúci. Konečná kalkulovaná cena po vyplnení objednávkového formulára je už uvedená i vrátane dopravného. Ako cena pri uzavretí Zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená u tovaru v dobe objednávania tovaru kupujúcim. Daňový doklad na základe kúpnej Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim slúži zároveň i ako dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, ak nie je toto dohodnuté inak.
V prípade, kedy Kupujúci vykoná úhradu a Predávajúci následne nie je schopný zaistiť dodanie tovaru, vráti Predávajúci neodkladne plnenie Kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota k vráteniu vynaložených prostriedkov je závislá na zvolenom spôsobe ich vrátenia, nesmie však prekročiť dobu 30 dní od okamžiku, kedy táto neuskutočniteľnosť vznikla.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 • Platba bankovým prevodom, Platba kartou
 • Platba na dobierku

6. Dodacia lehota a podmienky dodania

Predávajúci splní dodávku tovaru odovzdaním tohto tovaru kupujúcemu, alebo odovzdaním tovaru prvému dopravcovi, tým tiež prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na veci. Dostupnosť produktu je uvedená vždy v detaile tohto produktu. Dodacia lehota je závislá na dostupnosti produktu, platobných podmienkach a podmienkach dodania, a činí maximálne 5 dní. V bežných prípadoch tovar expedujeme do 2 pracovných dní od uhradenia plnej výšky kúpnej ceny. Konečný termín dodania je vždy uvedený v emaile, ktorým sa potvrdzuje objednávka. Súčasťou dodávky nie je inštalácia zakúpeného tovaru. Spoločne so zásielkou dostane Kupujúci daňový doklad/faktúru.

Dodacia lehota začína u tovaru, ktorý bude Kupujúcim platený pri prevzatí, t. j. na dobierku, plynúť dňom platného uzavretia kúpnej Zmluvy podľa článku IV. týchto VOP. V prípade, že Kupujúci zvolil inú variantu úhrady než zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t. j. od pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho. Predávajúci akceptuje nasledujúce dodacie podmienky:

 • V prípade výmeny tovaru v lehote 14-tich dní od zakúpenia tovaru sú Kupujúcemu účtované náklady na poštovné, a to pri každom jednotlivom zaslaní tovaru smerom ku Kupujúcemu.
 • V prípade vrátenia tovaru Kupujúcim Predávajúcemu do 14-tich dní hradí náklady na poštovné Kupujúci. V prípade objednávky tovaru v hodnote nad 600,- Kč nesie náklady na dopravu a platbu Predávajúci.

7. Záruka a servis

Pri predaji spotrebného tovaru je záručná doba 24 mesiacov; ak ide o predaj potravinárskeho tovaru, je záručná doba osem dní, u predaja krmív tri týždne a u predaja zvierat šesť týždňov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade so zvláštnymi právnymi predpismi lehota k použitiu veci, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty.
Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej zvyčajným používaním. U vecí predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena zjednaná. Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

V súlade s platným právnym poriadkom Českej republiky nie je Kupujúcemu, ktorý je podnikateľom a tovar nakupuje v súvislosti s podnikaním, poskytovaná záruka na tovar mimo všeobecnú zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru pri jeho odovzdaní. Kupujúcim, ktorí sú podnikateľmi a kupujú tovar v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, je poskytovaná záručná doba 12 mesiacov.
Pre uplatnenie záručnej opravy je potrebné predložiť obstarávací doklad (účtenka, faktúra, Zmluva o leasingu), príp. záručný list. V prípade zaslania tovaru Predajcovi je nutné tovar zabaliť pre prepravu takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Predávajúci neposkytuje Kupujúcim pozáručný servis.

8. Reklamačný poriadok

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, má Kupujúci, v závislosti na povahe tejto chyby, pri uplatnení záruky následujúce práva:
v prípade vady odstrániteľnej:

 1. právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady
 2. právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné
 3. v prípade nemožnosti postupov uvedených v bodoch 1.) a 2.) má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy
  v prípade vady neodstrániteľnej:

   

  1. právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy v prípade vady odstrániteľnej, ak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave (tzn. tovar bol už 3x reklamovaný pre rovnakú vadu) alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať
  2. právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, ak ide o iné vady neodstrániteľné a ak nepožaduje spotrebiteľ výmenu veci
  3. právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy

Reklamáciu možno uplatniť u Predávajúceho, a to vo všetkých jeho prevádzkarňach.
Reklamácie sa nevzťahujú na prípady:

 • ak vznikla závada alebo poškodenie preukázateľne nesprávnym používaním, v rozpore s návodom k použitiu alebo iným nesprávnym jednaním Kupujúceho preukázateľných nedovolených zásahov do tovaru
 • na vady, ktoré vznikli bežným opotrebovaním spotrebného tovaru so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, ak je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty
 • vady spôsobené vplyvom živelných pohrôm

9. Ukončenie Zmluvy

Vzhľadom na charakter uzavretia kúpnej Zmluvy prostredníctvom komunikácie na diaľku, má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez akejkoľvek sankcie v lehote 14-tich dní od prevzatia tovaru. Ďalej má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od Zmluvy v súlade s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na Kupujúceho, ktorý je podnikateľom a uzatvára kúpnu Zmluvu v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou. V prípade vyššie uvedeného odstúpenia od zmluvy bude Predávajúcim zaslaná kúpna cena na bankový účet Kupujúceho, ktorý za týmto účelom Kupujúci Predávajúcemu oznámi.

Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, kedy Kupujúci neuhradí plnú výšku kúpnej ceny v lehote 30-tich dní od dňa uzavretia kúpnej Zmluvy.

10. Záverečné ustanovenia

Kupujúci umožní Predávajúcemu plnenie povinností v súlade s Ponukou/Zmluvou, k čomu vyvinie všetku potrebnú súčinnosť.

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky náklady vzniknuté Predávajúcemu rozosielaním upomienok a náklady spojené s vymáhaním prípadných pohľadávok.

Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku zo Zmluvy na tretiu osobu.

Kupujúci bude neodkladne informovať Predávajúceho o zmene svojich identifikačných údajov, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, kedy taká zmena nastala.

Strany sa zaväzujú, že vynaložia maximálne úsilie na zmierlivé riešenie akýchkoľvek sporov vzišlých zo Zmluvy a/alebo VOP alebo v súvislosti s nimi.
Vzájomný záväzkový vzťah zmluvných strán sa riadi právnym poriadkom Českej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom, v platnom znení. Pre účely kontraktácie s medzinárodným prvkom týmto v súlade s čl. III. nariadenie č. 593/2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy, prijatého Európskym parlamentom a Radou Európskej únie dňa 17. júna 2008 (ďalej len „Rím I“), že zvolili rozhodným právom pre kúpnu Zmluvu a tieto VOP právo české, a to s vylúčením použitia „Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru“. Touto voľbou nie je dotknutý čl. VI Rím I, týkajúci sa spotrebiteľských zmlúv.

V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy a/alebo VOP je alebo sa stane či bude označené neplatným nebo nevymáhateľným, neovplyvní to (v najvyššom rozsahu povolenom právnymi predpismi) platnosť a vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení Zmluvy a/alebo VOP. Zmluvné strany sa v takých prípadoch zaväzujú nahradiť neplatné či nevymáhateľné ustanovenie ustanovením platným a vymáhateľným, ktoré bude mať do najvyššej miery rovnaký a právnymi predpismi prípustný význam a účinok, ako bol zámer ustanovenia, ktoré má byť nahradené.

Z právnej opatrnosti týmto zmluvné strany prehlasujú, pre prípady kontraktácie s medzinárodným prvkom pre akékoľvek prípady sporov (s výnimkou sporov u ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu a/alebo v súvislosti s nimi) či pre prípady, v ktorých by bolo právomocným rozhodnutím súdu zistené, že tu nie je daná právomoc rozhodcu podľa tohto článku VOP, že v súlade s čl. 23 Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 zo dňa 22. decembra 2000, o príslušnosti a uznávaní a výkone súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach, dojednávajúci výlučnú príslušnosť Mestského súdu v Prahe pre rozhodovanie akýchkoľvek budúcich sporov zo Zmluvy a/alebo VOP a/alebo v súvislosti s nimi. Taktiež zmluvné strany týmto zakladajú pre všetky spory v súvislosti so Zmluvou a VOP (s výnimkou sporov u ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu a/alebo v súvislosti s nimi) výlučnú právomoc mestského súdu v Prahe.

V prípade že dôjde medzi predávajúcim, príp. prevádzkovateľom a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto obchodné podmienky jednostranne meniť. Nové znenie obchodných podmienok nemá spätnú účinnosť.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 4. 2019 a sú k dispozícii taktiež na internetových stránkach Predávajúceho. Tieto VOP je Predávajúci oprávnený kedykoľvek zmeniť. VOP potom strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti VOP neskorších.

V Beroune 1.4.2019